HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TẠI THANH HÓA - GIÁO VIÊN GIỎI, NHIỀU KINH NGHIỆM THỰC TẾ, HỌC NHƯ ĐANG LÀM, KẾ TOÁN TỔNG HỢP, KẾ TOÁN THUẾ, KẾ TOÁN PHẦN MỀM, CAM KẾT THÀNH NGHỀ

Hướng dẫn tải và cách sử dụng phần mềm HTKK

Hoc ke toan thue tai thanh hoa

Bài viết dưới đây hướng dẫn bạn cách kê khai thuế TNDN trên phần mềm HTKK.

Mời bạn cùng theo dõi bài viết nhé!

Hoc ke toan thue tai thanh hoa Bài viết dưới đây hướng dẫn bạn cách kê khai thuế TNDN trên phần mềm HTKK.Mời bạn cùng theo dõi bài viết nhé!
Hoc ke toan thue tai thanh hoa

Bước 1: Chọn mẫu tờ khai, điền thông tin cơ bản

Đăng nhập vào phần mềm HTKK, chọn nội dung “Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp”;

Chọn “Quyết toán TNDN năm (03/TNDN)”. Sau đó phần mềm sẽ hiện Bảng “Chọn kỳ tính thuế”, tiếp đó người nộp thuế:

 • Điền năm quyết toán

Ví dụ quyết toán thuế TNDN năm 2021: Điền “năm 2021”,“Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021”

 • Danh mục ngành nghề: Ngành sản xuất, kinh doanh thông thường
 • Phụ lục kê khai: NNT cần chọn 2 phụ lục cơ bản khớp với ngành sản xuất kinh doanh thông thường như sau:
  • Phụ lục 03-1A/TNDN – Kết quả hoạt động sản kinh doanh là bắt buộc;
  • Phụ lục 03-2A/TNDN – Chuyển lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh khi DN có lãi và chuyển lỗ;
  • Phụ lục 03-2A khi DN lãi và có số lỗ của năm trước cần chuyển.

Chọn “Đồng ý”, khi đó phần mềm sẽ hiện lên tờ khai quyết toán thuế TNDN.

Sau đó, NTT cần hoàn thiện phụ lục 03-1A/TNDN. Tiếp theo, NTT ấn nút “GHI”, phần mềm HTKK sẽ tự tổng hợp số liệu và điền vào chỉ tiêu A1 trên tờ khai 03/TNDN.

học kế toán ở thanh hóa

Bước 2: Hoàn thiện Phụ lục 03-1A/TNDN

–  Nếu Doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán TT 200, DN cần lấy số liệu từ:

 • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong Báo cáo tài chính: Mẫu B02-DN
 • Sổ chi tiết tài khoản

– Nếu Doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán TT 133, DN cần lấy số liệu từ:

 • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong Báo cáo tài chính: Mẫu B02-DN
 • Thuyết minh báo cáo tài chính: Mẫu B09 – DNN
 • Sổ chi tiết tài khoản

hoc ke toan o thanh hoa

trung tam ke toan o thanh hoa

Hoc ke toan thue tai thanh hoa Bài viết dưới đây hướng dẫn bạn cách kê khai thuế TNDN trên phần mềm HTKK.Mời bạn cùng theo dõi bài viết nhé!

Hoc ke toan thue tai thanh hoa

Hướng dẫn chi tiết lập phụ lục 03-1A/TNDN

Chỉ tiêu [01] – Doanh thu bán hàng hoá dịch vụ:tính bằng tổng doanh thu trong kỳ tính thuế của đơn vị kinh doanh, gồm doanh thu xuất khẩu, bán cho DN chế xuất và xuất khẩu tại chỗ, ghi theo chuẩn mực kế toán về doanh thu;

Chỉ tiêu [02] –  Doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu: tính bằng tổng doanh thu của hoạt động xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ của DN trong kỳ tính thuế, gồm cả doanh thu bán cho DN chế xuất và xuất khẩu tại chỗ;

Chỉ tiêu [03] – Các khoản giảm trừ doanh thu:  Chỉ­ tiêu [03] = [04] + [05] + [06] + [07] – Lấy số phát sinh tăng bên Nợ từ các TK giảm trừ doanh thu.

học kế toán thuế ở thanh hóa

Chỉ tiêu [04] – Chiết khấu thương mại: Phản ánh số tiền chiết khấu thương mại đơn vị đã giảm trừ hay thanh toán cho người mua dựa theo chính sách bán hàng của cơ sở kinh doanh phát sinh tại kỳ tính thuế. Lấy số liệu cho chỉ tiêu này từ nợ TK 5211.

Chỉ tiêu [05] – Giảm giá hàng bán: Số tiền giảm giá hàng bán của đơn vị kinh doanh trong kỳ tính thuế. Số liệu cho chỉ tiêu lấy từ bên nợ TK 5213: giảm giá hàng bán.

Chỉ tiêu [06] – Giá trị hàng bán bị trả lại: Giá trị hàng hoá đã bán bị trả lại trong kỳ tính thuế. Số liệu cho chỉ tiêu lấy từ bên Nợ TK 5212: hàng bán bị trả lại.

Chỉ tiêu [07] – Thuế TTĐB, thuế XK, thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp: Phản ánh toàn bộ số thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu và thuế giá trị gia tăng của đơn vị áp dụng phương pháp trực tiếp cần nộp theo doanh thu trong kỳ tính thuế.

Chỉ tiêu [08] – Doanh thu hoạt động tài chính: phản ánh doanh thu có được từ hoạt động tài chính như lãi tiền gửi, tiền vay, tiền bản quyền, thuê tài sản, lợi nhuận cổ tức, bán ngoại tệ.. trong kỳ tính thuế.

Chỉ tiêu [09] – Chi phí sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ: bằng [10] + [11] + [12]

Chỉ tiêu [10] – Giá vốn hàng bán: thể hiện giá vốn của hàng hoá, giá sản xuất của thành phẩm, chi phí trực tiếp trong kỳ tính thuế, chi phí khác…

Hoc ke toan thue tai thanh hoa

Chỉ tiêu [11] – Chi phí bán hàng: tổng số chi phí bán hàng đã kết chuyển trong kỳ tính thuế.

Chỉ tiêu [12] – Chi phí quản lý doanh nghiệp: chi phí quản lý doanh nghiệp đã kết chuyển trong kỳ tính thuế.

Chỉ tiêu [13] – Chi phí tài chính: chi phí hoạt động tài chính như các khoản chi phí, khoản lỗ liên quan đến đầu tư tài chính, chi phí cho vay và đi vay vốn, góp vốn liên doanh, giao dịch bán chứng khoán,  đầu tư chứng khoán, bán ngoại tệ bị lỗ,…

Chỉ tiêu [14] – Chi phí lãi tiền vay dùng cho SXKD: chi phí lãi vay phải trả tính vào chi phí tài chính trong kỳ.

Chỉ tiêu [15] – Phần mềm tự động khớp số theo công thức sau:

Chỉ tiêu [15] = [01] – [03] + [08] – [09] – [13]

Chỉ tiêu [16] – Thu nhập khác

Chỉ tiêu [17] – Chi phí khác

Chỉ tiêu [18] –  [18] = [16] – [17]

Chỉ tiêu [19] = [15] + [18], Chỉ tiêu [19] đưa lên chỉ­ tiêu A1 trên tờ kê khai 03/TNDN, có thể âm.

Bước 3: Cách lập Tờ khai quyết toán thuế 03/TNDN

học kế toán thuế tại thanh hóa

Lưu ý chung:

Các chỉ tiêu từ B1 – B14: Điều chỉnh tăng giảm tổng lợi nhuận trước thuế, lưu ý chỉ tiêu B4 – Các khoản chi phí không được trừ.

Chỉ tiêu C4: Thu nhập tính thuế cần xác định là âm hay dương:

 • Nếu C4 < 0: Doanh nghiệp không cần nộp thuế TNDN.  NNT lưu ý chỉ tiêu [E1] – Thuế TNDN của hoạt động sản xuất kinh doanh đã Tạm Nộp trong Năm – điền số tiền thuế đã nộp vào ô E1;
 • Nếu C4 > 0: DN có thu nhập tính thuế dương, khi đó:
  • Doanh nghiệp có số lỗ chưa chuyển hết (từ 5 năm trước gần nhất), NNT thực hiện Chuyển lỗ – qua Phụ lục 03-2A/TNDN, sau đó đưa số liệu lên chỉ tiêu C3.
   • Doanh nghiệp không có số lỗ được chuyển/sau chuyển lỗ vẫn có lãi, đưa giá trị dương C4 vào C7/C8/C9 theo mức thuế suất sẽ xác định được số tiền thuế TNDN cần nộp tại chỉ tiêu G, sau đó NNT hoàn thiện chỉ tiêu E1, H, I là xong.

Hoc ke toan thue tai thanh hoa

Cách lập các chỉ tiêu trên tờ khai quyết toán thuế 03/TNDN trên HTKK

Cách lập các chỉ tiêu trên tờ khai quyết toán thuế 03/TNDN

Chỉ tiêu [A1] – Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN: tổng số lợi nhuận của đơn vị kinh doanh trong kỳ tính thuế. Số liệu lấy từ Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh kèm theo Tờ khai quyết toán thuế TNDN, Phần mềm HTKK tự động cập nhật các chỉ tiêu như sau:

 • NNT thuộc ngành sản xuất thương mại, dịch vụ: lấy từ Chỉ tiêu [19] Phụ lục 03-1A/TNDN.
 • NNT thuộc ngành ngân hàng, tín dụng: lấy từ Chỉ tiêu [16] Phụ lục 03-1B/TNDN.
 • Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán: lấy từ Chỉ tiêu [28] Phụ lục 03-1C/TNDN.

Chỉ tiêu [B1] – Điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: phản ánh điều chỉnh doanh thu hoặc chi phí theo chế độ kế toán song không phù hợp với quy định của Luật thuế TNDN, khiến tổng lợi nhuận trước thuế TNDN của DN tăng.

Hoc ke toan thue tai thanh hoa

Hoc ke toan thue tai thanh hoa Bài viết dưới đây hướng dẫn bạn cách kê khai thuế TNDN trên phần mềm HTKK.Mời bạn cùng theo dõi bài viết nhé!

Hoc ke toan thue tai thanh hoa

[B1] = [B2]+[B3]+[B4]+[B5]+[B6]+[B7]

Chỉ tiêu [B2] – Các khoản điều chỉnh tăng doanh thu: phản ánh mọi khoản điều chỉnh khiến đến tăng doanh thu tính thuế do sự khác biệt giữa các quy định của pháp luật về kế toán và thuế, bao gồm các khoản được xác định là doanh thu để tính thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN nhưng không được ghi nhận là doanh thu trong kỳ theo quy định của chuẩn mực kế toán về doanh thu.

Chỉ tiêu [B3] – Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh giảm: phản ánh mọi chi phí gây ra các khoản doanh thu được điều chỉnh giảm khi tính thu nhập chịu thuế trong kỳ theo luật thuế TNDN.

Chỉ tiêu [B4] – Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế: phản ánh toàn bộ các khoản chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN.

Hoc ke toan thue tai thanh hoa

Chỉ tiêu [B5] – Thuế thu nhập đã nộp cho thu nhập từ nước ngoài: phản ánh tổng số thuế TNDN (hoặc tương tự như thuế TNDN) đơn vị KD đã nộp cho số thu nhập từ hoạt động SXKD, cung cấp dịch vụ ở nước ngoài trong kỳ dựa trên các Biên lai, chứng từ nộp thuế ở nước ngoài, số liệu lấy từ dòng “Tổng cộng” tại cột (6) từ Phụ lục 03-4/TNDN trên Tờ khai quyết toán thuế TNDN.

Chỉ tiêu [B6] – Điều chỉnh tăng lợi nhuận do xác định giá thị trường đối với giao dịch liên kết

Chỉ tiêu [B7] – Các khoản điều chỉnh làm tăng lợi nhuận trước thuế khác: phản ánh tổng số tiền của các điều chỉnh khác (chưa được điều chỉnh tại các chỉ tiêu từ [B2] đến [B6]) nguyên nhân đến từ sự khác nhau giữa chế độ kế toán và Luật thuế TNDN làm tăng tổng thu nhập trước thuế.

Chỉ tiêu [B10] – Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh tăng: phản ánh mọi chi phí trực tiếp liên quan tạo ra các khoản doanh thu điều chỉnh tăng ghi tại chỉ tiêu [B2];

Chỉ tiêu [B11] – Các khoản điều chỉnh làm giảm lợi nhuận trước thuế khác;

Chỉ tiêu [B12]- Tổng thu nhập chịu thuế: [B12] = [A1]+[B1]-[B8]

Chỉ tiêu [B13] – Thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu này được xác định theo công thức: [B13] = [B12]-[B14]

Hoc ke toan thue tai thanh hoa

Chỉ tiêu [B14]: – Thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản;

Chỉ tiêu [C1] – Thu nhập chịu thuế: phản ánh thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác và được xác định bằng số liệu trên chỉ tiêu [B13].

Chỉ tiêu [C2] – Thu nhập miễn thuế;

Chỉ tiêu [C3] – Chuyển lỗ và bù trừ lãi, lỗ;

Chỉ tiêu [C3a] – Lỗ trừ hoạt động SXKD được chuyển trong kỳ

Chỉ tiêu [C3b] – Lỗ từ chuyển nhượng BĐS được bù trừ với lãi của hoạt động SXKD;

Chỉ tiêu [C4] – Thu nhập tính thuế: Phần mềm tự động cập nhật;

Chỉ tiêu [C5] – Trích lập quỹ khoa học công nghệ (nếu có): tự động cập nhật từ phụ lục 02

Chỉ tiêu [C6] – Thu nhập tính thuế sau khi đã trích lập quỹ khoa học công nghệ:

[C6] = [C4]-[C5]=[C7]+[C8]+[C9]

Chỉ tiêu [C7] – Thu nhập tính thuế tính theo thuế suất 22%: áp dụng với các DN Việt Nam có Doanh thu năm từ 20 tỷ đồng trở lên;

Hoc ke toan thue tai thanh hoa

Chỉ tiêu [C8] – Thu nhập tính thuế tính theo thuế suất 20%: áp dụng với DN tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng;

Chỉ tiêu [C9] – Thu nhập tính thuế theo thuế suất không ưu đãi;

Chỉ tiêu [C9a] – Thuế suất không ưu đãi khác (%): hoạt động khai thác, kinh doanh các mỏ tài nguyên quý hiếm có thuế suất là 50%; Nếu mỏ tài nguyên quý hiếm có từ trên 70% diện tích được giao tại khu vực điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn áp dụng thuế suất thuế TNDN là 40%.

Chỉ tiêu [C10] – Thuế TNDN từ hoạt động SXKD tính theo thuế suât không ưu đãi;

Chỉ tiêu này được xác định: C10=(C7 x 22%)+(C8 x 20%)+(C9 x C9a)

Chỉ tiêu [C11] – Thuế TNDN chênh lệch do áp dụng mức thuế suất ưu đãi;

Chỉ tiêu [C12] – Thuế TNDN được miễn, giảm trong kỳ;

Chỉ tiêu [C13] – Số thuế TNDN được miễn, giảm theo Hiệp định;

Chỉ tiêu [C14] – Số thuế được miễn, giảm không theo Luật thuế TNDN;

Chỉ tiêu [C15] – Số thuế thu nhập đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế;

Chỉ tiêu [C16] – Thuế TNDN của hoạt động sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu này được xác định như sau: [C16] = [C10]-[C11]-[C12]-[C15]

Chỉ tiêu [D] – Tổng số thuế TNDN phải nộp:

Chỉ tiêu này được xác định như sau: [D] = [D1]+[D2]+[D3]

 • Chỉ tiêu [D1] – Thuế TNDN của hoạt động sản xuất kinh doanh: [D1]=[C16]
 • Chỉ tiêu [D2] – Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản: căn cứ từ chỉ tiêu [15] Phụ lục 03-5/TNDN kèm theo Tờ khai quyết toán thuế TNDN.
 • Chỉ tiêu [D3] – Thuế TNDN phải nộp khác (nếu có);

Hoc ke toan thue tai thanh hoa

Chỉ tiêu [E] – Số thuế TNDN đã tạm nộp trong năm: Phần mềm sẽ tự động cập nhật theo công thức: [E]=[E1]+[E2]+[E3]

 • Chỉ tiêu [E1] – Thuế TNDN của hoạt động sản xuất kinh doanh;
 • Chỉ tiêu [E2] – Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản;
 • Chỉ tiêu [E3] – Thuế TNDN phải nộp khác (nếu có);

Kết quả được hiển thị ở chỉ tiêu G – M:

 • Chỉ tiêu [G] – Tổng số thuế TNDN còn phải nộp: [G]=[G1]+[G2]+[G3]
 • Chỉ tiêu [G1] – Thuế TNDN của hoạt động sản xuất kinh doanh: [G1] = [D1] – [E1].
 • Chỉ tiêu [G2] – Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản:[G2] = [D2] – [E2].
 • Chỉ tiêu [G3] – Thuế TNDN phải nộp khác (nếu có): [G3] = [D3] – [E3].
 • Chỉ tiêu [H] – 20% số thuế TNDN phải nộp:
 • Chỉ tiêu [I] – Chênh lệch số thuế TNDN còn phải nộp với 20% số thuế TNDN phải nộp: [I] = [G] – [H]
 • Chỉ tiêu [M] – Tiền chậm nộp của khoản chênh lệch từ 20% trở lên đến hết hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN. Trường hợp kê khai quyết toán và nộp thuế theo quyết toán trước thời hạn thì tính đến ngày nộp thuế.
 • Chỉ tiêu [M2] – Số tiền chậm nộp: căn cứ theo chênh lệch giữa số thuế TNDN còn phải nộp với 20% số thuế TNDN phải nộp.
 • Chỉ tiêu G:
  • G > 0: G là số tiền thuế TNDN mà doanh nghiệp cần nộp thêm.
  • G < 0: G là số tiền thuế TNDN mà doanh nghiệp nộp thừa, có thể hoàn thuế hoặc chuyển sang kỳ sau;
 • Chỉ tiêu I:  số tiền chênh lệch giữa số thuế TNDN còn phải nộp  G) với 20% số thuế TNDN phải nộp (H).
  • Chỉ tiêu I > 0: Chỉ tiêu M là số tiền phạt nộp chậm

Hoc ke toan thue tai thanh hoa

Hoc ke toan thue tai thanh hoa

Trên đây là bài viết hướng dẫn kê khai thuế TNDN trên phần mềm HTKK.

Chúc các bạn thành công!

Nếu bạn có nhu cầu học thêm kế toán,mời bạn tham khảo khóa học của chúng tôi tại:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ ATC – THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ATC

Địa chỉ:

Số 01A45 Đại lộ Lê Lợi – Đông Hương – TP Thanh Hóa

( Mặt đường Đại lộ Lê Lợi, cách bưu điện tỉnh 1km về hướng Đông, hướng đi Big C)

Tel: 0948 815 368 – 0961 815 368

Hoc ke toan thue tai thanh hoa

Lop ke toan thuc te tai Thanh Hoa

Lóp ke toan thuc te o Thanh Hoa

Địa chỉ học kế toán thuế tại Thanh Hóa

Dia chi hoc ke toan thuc hanh tai Thanh Hoa

Lop hoc ke toan o Thanh Hoa

Dia chi hoc ke toan tot nhat o Thanh Hoa

Lớp học kế toán thực hành tại Thanh Hóa

Trung tâm đào tạo kế toán thực hành tốt nhất tại Thanh Hóa

Lớp học kế toán thực hành ở Thanh Hóa

Địa chỉ học kế toán thực hành tại Thanh Hóa

Lop ke toan tong hop o Thanh Hoa

Trung tam dao tao ke toan thuc hanh tot nhat tai Thanh Hoa

Trung tâm đào tạo kế toán thực hành tốt nhất ở Thanh Hóa

Dia chi hoc kế toan thuc te tai Thanh Hoa

Trung tam dao tao ke toan thuc hanh tot nhat o Thanh Hoa

Dia chi day ke toan o Thanh Hoa

Nơi học kế toán tại Thanh Hóa

Lớp kế toán tốt nhất tại Thanh Hóa

Dia chi hoc ke toan thuc hanh o Thanh Hoa

Lop ke toan tot nhat o Thanh Hoa

Trung tâm đào tạo kế toán thực hành ở Thanh Hóa

Địa chỉ học tạo kế toán ở Thanh Hóa

Lop ke toan tot nhat tai Thanh Hoa

Địa chỉ học kế toán tại Thanh Hóa

Dia chi hoc ke toan tot nhat tai Thanh Hoa

Lớp kế toán thực tế tại Thanh Hóa

Địa chỉ học kế toán tốt nhất ở Thanh Hóa

Lớp kế toán thực tế tại Thanh Hóa

Địa chỉ học kế toán tốt nhất tại Thanh Hóa

Nơi học kế toán ở Thanh Hóa

Lớp học kế toán thực hành tốt nhất tại Thanh Hóa

Dia chi hoc ke toan thuc hanh chat luong tai Thanh Hoa

Trung tâm đào tạo kế toán tốt nhất ở Thanh Hóa

Lop hoc ke toan thuc hanh tai Thanh Hoa

Dia chi hoc ke toan uy tin o Thanh Hoa

Lớp kế toán thuế tại Thanh Hóa

Lop ke toan thue tai Thanh Hoa

 

 • Học Kế Toán Tốt nhất ở Thanh Hóa
 • Trung tâm đào tạo kế toán tại Thanh Hóa
 • Lớp đào tạo Tin học ở Thanh Hóa
 • Học tin học văn phòng ở Thanh Hóa

?  Trung tâm kế toán thực tế – Tin học ATC

☎   Hotline: 0961.815.368 | 0948.815.368

?  Địa chỉ: Số 01A45 Đại Lộ Lê Lợi – P.Đông Hương – TP Thanh Hóa (Mặt đường đại lộ Lê Lợi, cách cầu Đông Hương 300m về hướng Đông).